VEDTÆGTER

webside banner

VEDTÆGTER FOR FJERRITSLEV IDRÆTSFORENING

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Fjerritslev Idrætsforening, dannet i 1986

Stk. 2 Dens hjemsted er Fjerritslev Kommune

Stk. 3 Foreningen er dannet af Fjerritslev Boldklub, stiftet den 29. april 1931 og
Fjerritslev/Kettrup KFUM’s Idrætsforening, stiftet den 14. marts 1958.

Stk. 4 Fjerritslev Boldklub’s stiftelsesdato er gældende med hensyn til foreningens
jubilæum.

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1 Fjerritslev Idrætsforening har til formål på et sportsligt og kristent grundlag at skabe
gode og sunde rammer for udøvelsen af idræt for foreningens medlemmer med
udgangspunkt i det enkelte medlems sportslige niveau, forsøge at forbedre dette
optimalt igennem en lærende proces ved at arrangere træning og kamp samt
afholdelse af sociale arrangementer.

§ 3 Medlemskab af organisationer

Stk. 1 Foreningen er medlem af Dansk Boldspil Union, Dansk Håndbold Forbund og
KFUM’s Idrætsforbund, der er medlem under Danmarks Idræts-Forbund og
underkastet disses love og bestemmelser.

Stk. 2 Foreningen er også medlem af DGI (Danske Gymnastik & Idræts Foreninger).

§ 4 Optagelse af medlemmer

Stk. 1 Som aktivt medlem kan optages enhver, der vil respektere foreningens love.

Stk. 2 Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra
forældre/værge.

Stk. 3 Passive medlemmer kan ikke optages. Disse henvises til medlemskab af
Støtteforeningen.

Stk. 4 Udnævnelse af æresmedlemmer kan kun foretages af Hovedbestyrelsen efter
indstilling af afdelingsbestyrelserne.

§ 5 Kontingent

Stk. 1 Tilmelding og betaling af kontingent til foreningens aktiviteter sker gennem den
pågældende afdeling og gælder for en sæson eller halvsæson.

Stk. 2 Foreningens kontingent fastsættes af den enkelte afdelingsbestyrelse og godkendes
på afdelingsgeneralforsamlingen.

Stk. 3 Vedr. nedsættelse af kontingent eller kontingentfrihed overlades det til de enkelte
afdelingsbestyrelser at træffe afgørelser i hvert enkelt tilfælde.

§ 6 Udmeldelse – Eksklusion

Stk. 1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til den enkelte afdeling i
foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit
kontingent til afdelingen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

Stk. 2 Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 måneder, kan afdelingsbestyrelsen
udelukke vedkommende fra aktivitet i afdelingen indtil kontingentet er betalt, dog jfr.

§ 6, stk. 3.

Stk. 3 Når et medlem er i kontingentrestance ud over 6 måneder, kan afdelingsbestyrelsen
med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Stk. 4 Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som nyt
medlem af foreningen før vedkommende har betalt sit kontingent.

Stk. 5 I øvrigt kan afdelingsbestyrelsen udelukke – i max. et år – eller ekskludere et
medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, f.eks. dårlig opførsel der strider
mod disse vedtægter, dømmes i en straffesag for vold efter overfald på banen,
doping- og spiritusmisbrug eller misbrug i øvrigt. Afdelingsbestyrelsens beslutning
herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for udelukkelse eller
eksklusion. Medlemmet skal inden bestyrelsen træffer afgørelse have haft lejlighed til
at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion
afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling i afdelingen. I alle
tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling har vedkommende
krav på at få meddelelse herom senest 4 døgn før generalforsamlingen afholdes.
Ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om
eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 6 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved
ændring af foreningens love, jfr. § 22

Stk. 7 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan
kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves
samme majoritet, som ved beslutningen om eksklusion.

§ 7 Ordinær hovedgeneralforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver,
den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2 Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse
på de sociale medier.

Stk. 3 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal
optages på dagsordenen.

Stk. 4 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Enhver
lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 5 Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 16 år, har været medlem af
foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i
kontingentrestance samt medlemmer af Støtteforeningen.

Stk. 6 Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Æresmedlemmer uden
stemmeret kan overvære generalforsamlingen.

Stk. 7 Valgbar til hovedbestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer der er
myndige, der enten er mødt eller skriftligt erklærer at være villig til valg samt
medlemmer af Støtteforeningen.

Stk. 8 Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Suppleanten vælges for hvert år.
Lige år vælges formand og sekretær. Ulige år vælges næstformand og kasserer.

Stk. 9 Valg af revisor gælder for 2 år. En vælges i lige år og en i ulige år. Suppleanten
vælges hvert år.

§ 8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§ 9 Hovedgeneralforsamlingens ledelse

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af
hovedbestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. § 6 stk. 6
og 7, § 22 og § 23, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Afstemning skal,
blot ét stemmeberettiget medlem ønsker det, foretages skriftligt.

Stk. 3 Ved stemmelighed foretages omvalg.

Stk. 4 Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Stk. 5 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af
forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

Stk. 6 Genvalg kan finde sted.

§ 10 Ekstraordinær hovedgeneralforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når hovedbestyrelsen eller en
afdelingsbestyrelse finder det nødvendigt eller når mindst 30 stemmeberettigede
medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af
forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3
uger efter begæringen er fremsat overfor hovedbestyrelsen med oplysning om det
emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesområde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7,
stk. 2 og 3.

§ 11 Foreningens ledelse

Stk. 1 Foreningen består af en hovedbestyrelse med tilhørende afdelinger.

Stk. 2 Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af 4 på
hovedgeneralforsamlingen valgte medlemmer samt af formanden for de enkelte
afdelinger.

Stk. 3 Støtteforeningen kan være repræsenteret ved en observatør, som skal vælges af og
blandt Støtteforeningens bestyrelse.

Stk. 4 I tilfælde af forfald skal formanden for en afdeling lade sig repræsentere af en
stedfortræder fra vedkommende afdelingsbestyrelse.

Stk. 5 Hovedbestyrelsen varetager foreningens fælles, overordnede politiske målsætning.
Den koordinerer afdelingernes arbejde og skal i særlig grad have opmærksomheden
rettet mod de(n) afdeling(er), som måtte have økonomiske vanskeligheder.

Stk. 6 Hovedbestyrelsens daglige ledelse består af et forretningsudvalg, der består af de
på generalforsamlingen valgte medlemmer.

Stk. 7 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med
disse vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger.

Stk. 8 Hovedbestyrelsens formand er formand for forretningsudvalget.

Stk. 9 Hovedbestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner vedrørende
foreningen, herunder også køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 10 Alle bestemmelser truffet af forretningsudvalget indføres i et beslutningsreferat og
forelægges bestyrelsen til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 11 Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Kopi tilstilles
afdelingsbestyrelserne og Støtteforeningen.

§ 12 Hovedbestyrelsens myndighed

Stk. 1 Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen i overordnede forhold såvel som
overfor offentlige myndigheder.

Stk. 2 Hovedbestyrelsen sammenkaldes af formanden, så ofte det er nødvendigt samt når
mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer eller en afdelingsbestyrelse forlanger det.

Stk. 3 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne,
heriblandt afdelingsformænd eller stedfortrædere er til stede.

Stk. 4 Foreningen hæfter alene ved sin formue.

Stk. 5 Alle trænerkontrakter skal forelægges Hovedbestyrelsen til orientering og skal
indeholde al form for løn, tøj, kørselsudgifter m.v.

Stk. 6 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for klubhuset og driver samtidig cafeteriet med
indkøb og salg.
Ved arrangementer i klubhuset står Hovedbestyrelsen også for salg og personale.
Der kan dog aftales andet mellem Hovedbestyrelsen og afdelingerne.
Fester og andre aktiviteter, der holdes i klubhuset, skal koordineres med
Hovedbestyrelsen.
Forberedelse og oprydning sker af festarrangøren eller afdeling.
Ingen enkeltpersoner kan leje klubhuset til private arrangementer.

Stk. 7 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for indgåelse af sponsoraftaler og –kontrakter, der
gælder hele foreningen.
Den enkelte afdeling laver selv sponsoraftaler vedrørende følgende områder:
annoncer i programmer, boldsponsorer samt bandereklamer på stadion og i
Idrætscenter Jammerbugt.
Alle trænere, ledere og medlemmer skal respektere indgåelse af sponsorkontrakter
og –aftaler.

§ 13 Hovedbestyrelsens økonomi

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og
status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse
og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Stk. 3 Til finansiering af Hovedbestyrelsens aktiviteter kan via afdelingerne opkræves et
kontingent pr. medlem pr. sæson hvis størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4 Det skal tilstræbes at Hovedbestyrelsens drift hviler i sig selv, herunder kan
Hovedbestyrelsen foretage henlæggelser til særlige formål.

Stk. 5 Offentlige tilskud som tilfalder foreningen, fordeles mellem Hovedbestyrelsen og de
enkelte afdelinger efter de retningslinjer, hvorefter de er ydet.

§ 14 Foreningens afdelinger

Stk. 1 For hver idrætsgren inden for Fjerritslev IF oprettes en afdeling med egen bestyrelse
og økonomi. Dette indebærer, at ingen afdeling kan gældsforpligte den anden.

Stk. 2 Til at være fodbold- og håndafdelingerne behjælpelige med at lede afdelingerne,
vælges i hver afdeling på den ordinære generalforsamling et ungdoms- og
seniorudvalg, der begge skal bestå af mindst 3 medlemmer. Valget gælder for 1 år.

§ 15 Afdelingsgeneralforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver,
den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2 Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse
på de sociale medier og klubbens hjemmeside..

Stk. 3 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal
optages på dagsordenen.

Stk. 4 Den ordinære generalforsamling afholdes for fodboldafdelingens vedkommende
inden udgangen af februar måned og for håndboldafdelingens vedkommende inden
udgangen af marts måned. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig.

Stk. 5 Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 16 år, har været medlem af
foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i
kontingentrestance samt medlemmer af Hovedbestyrelsens forretningsudvalg og
medlemmer af Støtteforeningen.

Stk. 6 Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Æresmedlemmer uden stemmeret kan overvære generalforsamlingen.

Stk. 7 Valgbar til afdelingsbestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer der er
myndige, der enten er mødt eller skriftligt erklærer at være villig til valg samt
medlemmer af Støtteforeningen.

Stk. 8

Valg til afdelingsbestyrelsen gælder for 2 år. Suppleanten vælges for 1 år.

For fodboldafdelingens vedkommende vælges formand, sekretær, PR-mand og seniorudvalgsformand i lige år, mens næstformand, kasserer og ungdomsudvalgsformand vælges i ulige år.

For håndboldafdelingens vedkommende konstituerer bestyrelsen sig efter generalforsamlingen, hvor der i lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.


§ 16 Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling indkaldes når hovedbestyrelsen eller
afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10 stemmeberettigede
medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af
forhandlingsemne.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter
begæringen er fremsat overfor hovedbestyrelsen med oplysning om det emne, der
ønskes behandlet.
Om indkaldelsesområde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7,
stk. 2 og 3.

§ 17 Afdelingsgeneralforsamlingens dagsorden

Stk. 1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretninger
a. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
b. Ungdomsudvalgets beretning.
c. Seniorudvalgets beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til efterretning samt budget for det kommende
år og kontingentsatser.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg.
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
b. Valg af 1. og 2. suppleant.
c. Valg af ungdomsudvalg.
d. Valg af seniorudvalg.
6. Eventuelt.

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af
afdelingsbestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 3 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. § 6, stk. 6,
§ 22 og § 23, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Afstemningen skal,
blot ét stemmeberettiget medlem ønsker det, foretages skriftligt.

Stk. 4 Ved stemmelighed foretages omvalg.

Stk. 5 Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Stk. 6 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat afforhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

Stk. 7 Genvalg kan finde sted.

§ 18 Afdelingens ledelse

Stk. 1 En afdelings daglige ledelse varetages af den på generalforsamlingen valgte
bestyrelse.

Stk. 2 Ved indtrædende vakance indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste
ordinære valg.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv i overensstemmelse med disse vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger sin forretningsorden og afholder møder efter
behov. En repræsentant fra forretningsudvalget kan overvære møderne.

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af medlemmerne er tilstede. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 Afdelingsbestyrelsen skal til enhver tid respektere den gældende forretningsorden
for forretningsudvalget – fastlagt af Hovedbestyrelsen.

Stk. 6 Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Kopi tilstilles
Hovedbestyrelsen samt øvrige afdelingsbestyrelser og Støtteforeningen.

§ 19 Afdelingens myndighed

Stk. 1 Afdelingsbestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner i afdelingen
vedrørende, dog kan bestyrelsen ikke foretage køb, salg og pantsætning af fast
ejendom.

Stk. 2 Afdelingsbestyrelsen forpligter ved underskrift af formanden samt to
bestyrelsesmedlemmer. Ved køb af løsøre tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.

Stk. 3 Bestyrelsen administrerer afdelingen og varetager medlemmernes sportslige
interesser i overensstemmelse med disse vedtægter.

Stk. 4 Bestyrelsen disponerer over de faciliteter som stilles til rådighed.

Stk. 5 Bestyrelsen skal orientere Hovedbestyrelsen forinden den iværksætter
ikke-idrætslige arrangementer og andre aktiviteter. Hovedbestyrelsen kan nægte, at
påtænkte arrangementer gennemføres.

Stk. 6 I tilfælde af uenighed mellem afdelingerne foretager de pågældende bestyrelser
indstilling til Hovedbestyrelsen til endelig afgørelse.

Stk. 7 De enkelte afdelinger hæfter alene ved deres egen formue.

Stk. 8 De enkelte medlemmer hæfter ikke personligt.

§ 20 Afdelingernes økonomi

Stk. 1 Afdelingernes budget skal inden regnskabsårets begyndelse forelægges
Hovedbestyrelsen til godkendelse.

Stk. 2 Afdelingerne opkræver til finansiering af sine aktiviteter et kontingent, hvis størrelse
fastsættes af afdelingsbestyrelsen og godkendes på afdelingsgeneralforsamlingen.

Stk. 3 Afdelingens økonomi skal hvile i sig selv.

Stk. 4 Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 5 Bestyrelsen skal senest den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og
status pr. 31. december til revisorerne.

Stk. 6 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til efterretning
og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 21 Afdelingens ophævelse

Stk. 1 Når grundlaget for en afdeling ikke længere er til stede kan afdelingsbestyrelsen
med afdelingsgeneralforsamlingens godkendelse beslutte at afdelingen skal ophæves.

Stk. 2 Ophævelse af en afdeling kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling. Til en sådan bestemmelse kræves, at
mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til
forslagets vedtagelse kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Opnås
sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny
generalforsamling, hvor beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

Stk. 3 Ved opløsning af en afdeling overgår en eventuel formue til Fjerritslev IF’s
Hovedbestyrelse.

§ 22 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver hovedgeneralforsamling når mindst
2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

§ 23 Foreningens ophævelse

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Til en sådan bestemmelse kræves, at mindst
halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets
vedtagelse kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Opnås sådant flertal på
en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny
generalforsamling, hvor beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

Stk. 2 Ved opløsning af foreningen overgår en eventuel formue til Folkeoplysningsudvalget
i Jammerbugt Kommune og efter indstilling fra Fjerritslev Idrætsforenings
Hovedbestyrelse anvendes midlerne til glæde og gavn for arbejdet med børn og unge
i kommunen.
Vedtægterne godkendt på generalforsamling foråret 1986.
Vedtægterne ændret og godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i klubhuset, torsdag den
23. november 2000.
Vedtægterne ændret og godkendt på generalforsamling i klubhuset onsdag d. 24. april 2019.
Vedtægterne ændret og godkendt på generalforsamling i klubhuset onsdag d. 17. juni 2020.
Vedtægterne ændret og godkendt på generalforsmaling i klubhuset onsdag d. 6. april 2022.

FIFhb sociale medier YouTube
FIFhb sociale medier Instagram

Partnere

 • sparekassen danmark logo
 • SuperBrugsen 315x120
 • Bejstrup 315x120
 • Toemmergaarden 315x120
 • ICJ 315x120
 • Granly
 • Erik Sahl
 • Sparekassen Thy 315x120
 • Fjerritslev tryk
 • Himmerland forsikring
 • inelco heaters
 • Bejstrup Skilte og reklame
 • placeofbeauty
 • slagter palle
 • Klim El
 • inelco grinders
 • asgerlarsen logo
 • min kobmand 315x120
 • hotel højgaarden
 • Midvejs Auto
 • Meny
 • Klim Sparekasse 315x120
 • Thisted fjerritslev cementfabrik
 • agesenel
 • renes vin og grønt
 • Frisor trine rosenkrantz
 • Lindstroem
 • Hokus Pokus 315x120
 • Kraghs
 • Thisted Bryghus
 • Kaj Rasmussen VVS
 • fjerritslevautolakering
 • Fjerritslev elektro
 • restaurantgolfen
 • lasmykker
 • botilbuddene nordenfjords
 • edb center

Nyhedsbrev

Tilmeld dig FIF Håndbold nyhedsbrev
- og modtag de seneste nyheder om kampe og aktiviteter i klubben.
Joomla Extensions powered by Joobi
 

Kommende begivenheder...

FIF Håndbold • Brøndumvej 14-16 • 9690 Fjerritslev

Facebook: facebook.com/FifHandbold